VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ : 

 

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan % 5 oranındaki vergi indirimi uygulamasına  ilişkin yasal düzenleme  6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş  01/01/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLMESİ GEREKEN YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE uygulanmak üzere 08/03/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Konu ile ilgili usul ve esaslar 301 seri nolu GVK genel  tebliği ile açıklanmıştır.

 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ  NEDİR  ? NASIL UYGULANIR?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasüransşirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde (2018 Gelirleri için ) 1.200.000.-  Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

 İNDİRİMDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’senveya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şarttır.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR :

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

- Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI:

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.00 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması

şarttır.

 VERGİ  İNDİRİMİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ :

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ

 

XY LİMİTED ŞİRKETİ 2018 hesap dönemine ilişkin olarak kanuni süresinde verdiği kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettiği matrah üzerinden 100.000.-TL kurumlar vergisi hesaplanmıştır. Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan şirket in 2018 hesap dönemine ait ödemiş olduğu geçici vergi tutarı 100.000.- TL’dir.

 

Vergi indirim tutarı    = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı

                                  = 100.000.- TL x %5

                                  = 5.000.- TL olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, Şirketin vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.

A. Hesaplanan Kurumlar Vergisi

100.000.- TL

B. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı

5.000.- TL

C. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

(Ödenen Geçici Vergi  )

100.000.- TL

D. Ödenecek Kurumlar Vergisi (Ç-D)

0.- TL

E. Devreden Vergi İndirimi Tutarı (B-D)

5.000.- TL

 

Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilemeyen 5.000.- TL’lik vergi indirimi tutarı, 2018 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içerisinde (25/04/2020 tarihine kadar), mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir.

Mükellef  tarafından bu süre içerisinde mahsup edilemeyen vergi indirimi tutarları ise red ve iade olunmayacaktır.

 

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ

 

2018 Takvim yılı için hesaplama

A. Ticari Kazanç

  100.000 ,- TL

B. Gelir Vergisi Matrahı

100.000 ,- TL

C. Hesaplanan Gelir Vergisi

23.460 ,- TL

D. Mahsup Edilecek Ödenen Geçici Vergi      

15.000 ,- TL

E. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi

8.460 ,- TL

F. Vergi İndirimi Tutarı  (23.460 X %5 )

1.173,-  TL

G. Ödenecek Gelir Vergisi (E - F)

7.287,-  TL

 

 Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda mükelleflerin yararlanabileceği vergi indirim tutarının tespiti :

 

Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda, gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı vergi indirimi tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir.

 

Örnek: 

Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bay (A), 2018 takvim yılında; 250.000.- TL ticari kazanç, 50.000.- TL de Gayri menkul sermaye iradı i elde etmiştir. Bay (A) bu dönemde 37.500.- TL geçici vergi ödemiştir. Buna göre, Bay (A) vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.

 

A. Ticari Kazanç

250.000- TL

B. Gayri  Menkul Sermaye İradı

50.000- TL

C. Gelir Vergisi Matrahı (A+B)

300.000- TL

Ç. Hesaplanan Gelir Vergisi

93.460- TL

D. Ticari Kazanç / Gelir Vergisi Matrahı (A/C)

        % 83,33

E. Hesaplanan Gelir Vergisinin Ticari Kazanca İsabet Eden Kısmı (Ç x D)

77.880- TL

F. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı (E x % 5)

3.894- TL

G. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Ödenen Geçici Vergi      

37.500- TL

Ğ. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (Ç - G)

55.960- TL

H. Vergi İndirimi Tutarı

3.894- TL

I. Ödenecek Gelir Vergisi (Ğ - H)

52.066.-TL