·       Şirket ortaklarını veya eşlerine veya yakınlarına, şirket idari meclisi başkan ve üyelerine, müdürlerine emsaline göre göze çarpacak derece de yüksek aylık, ikramiye ve benzeri ödemeler,

·       Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülen faizler,

·       Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütecekleri faizler,

·       Her türlü para cezaları( elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarının gecikme zamları hariç) ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar,

·       Kiralama yolu ile edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi taşıtlardan işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları,

·       VUK nun hükümlerine göre ayrılmayan karşılıkları (şüpheli alacaklar karşılığı dışındaki karşılıklar)   ( Kıdem tazminatı karşılığı, stok değer düşüklüğü karşılığı, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı gibi),

·       Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesinde matuf olmayan giderler,

·       Yurt dışında bulunan sigorta şirketlerine ödenen primler,

·       SSK ‘ ya fiilen ödenmeyen sigorta primleri,

·       İşverence ödenen ve kanunda yazılı sınırı aşan sendika aidatları,

·       Binek otomobillerin motorlu taşıt vergileri,

·       Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,

·       Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,

·       Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar,

·       Her ne şekilde ve isim altında olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri,

·       Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve AATHUK uyarınca ödenen cezalar, gecikme zamları ile faizler,

·       Vergi Usul Kanununa göre ödenen gecikme faizleri,

·       Kurum kazancının % 5 ini aşan bağış ve yardımlar,