Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığı

 

193 sayılı Kanunun 9'uncu maddesine eklenen (10) numaralı bent ile, ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, özellikle internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alındı.

 

e-Ticarette esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için;

 

  • İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine başvurularak "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" alınması,
  • Türkiye'de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açtırılması ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,
  • Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2024 yılı için 1.000.000 TL aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamaz.

Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamazlar. Belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenmek suretiyle belirlenir.

  • Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerlidir.
  • Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile faaliyetini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten yararlanamazlar.
  • Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran internet ve benzer elektronik ortamlar (e-Ticaret) üzerinden satılması şarttır. Satışların bir kısmının e-Ticaret yöntemiyle, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde muafiyetten faydalanılması mümkün değildir.