……………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ‘ NE

                                                                                               İstanbul, …………………..

 

 

 

 

İlgi. …………………… Tarih ……………..Sayılı Yazıya Cevaben Hk.

 

Müdürlüğünüzün ……………….. sicil numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefiyiz.

Tarafımıza göndermiş olduğunuz …………….. tarih ……………. sayılı yazı içeriğinde ……………. Vergi Dairesi ……………… Vergi Sicil Numarasında kayıtlı ………………….. unvanlı mükellefin ………….. yılına ait olarak Özel Esaslar ile ilgili listede bulunduğu bildirilmiştir.

Bahse konu ………………………………... unvanlı firmadan yapmış olduğumuz Mal/Hizmet alımlarımız gerçektir. 26.04.2014 tarih, 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği IV/E/5 bölümündeki açıklamalara göre işlemin gerçekliğini yazımız ekinde sunmuş olduğumuz ödeme belgeleriyle ispatla yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz;

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

EKİ :

-          Ödeme Belge Asılları