Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurmakta olduğumuz (henüz ticaret siciline kayıt ve tescil edilmemiş) her nevi ŞİRKETLERLE ilgili olarak bizleri Hissedarı olacağımız şirket kuruluşu için gerekli olan işlemleri takip, ifa ve sonuçlandırmaya; Şirketin konusu da dahil olmak üzere, şirketin ana sözleşmesini hazırlamaya, Bizim adımıza Noter huzurunda ana sözleşmesini imzalamaya, Ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri ve tashihleri yapmaya ve yeni şekli ile Noter huzurunda imzalamaya, Yukarıda belirtilen değişiklikleri tescil ve ilan ettirmeye, ilgili bakanlıklar, il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, ticaret sicil memurlukları, defterdarlık, mal müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler, esnaf sicilleri, özel ve tüzel kişiler önünde işlerimizi takip etmeye, evrakları elden alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, tebliğ ve tebellüğe, hak ve menfaatlerimizi korumaya, çıkmış veya çıkacak her türlü ihtilafları çözmeye, ilgili ticaret siciline kayıt ve tescil ettirmeye, her türlü dilekçeler ve beyannameler vermeye, ticaret sicil gazetesinde ilan ettirmeye, her türlü vergi, resim ve harçlarını ödemeye, fazlalara itiraza, iade edilecek kısımlarını almaya, şirket ana sözleşmesinde düzeltmeler ve eklentiler yapmaya, evraklarını noterlerde imzalamaya, gerekli izinleri almaya, yazılı ve sözlü olarak beyan ve açıklamalarda bulunmaya, gerektiğinde bunları değiştirmeye, geri almaya ve yerine yenilerini vermeye, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak bizlerin yapması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, fatura vesair belgeler için tasdik izni almaya açılış yapmaya, ruhsat almaya, İlgili Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak adımıza Potansiyel Vergi numarası almaya, bu yetkilerin bir kısmı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere ……………………….. T.C.Kimlik No.lu …………………… tarih doğumlu …………… oğlu / kızı ……………… ‘yı vekil tayin ettim.