Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

İhlalin Türü

2019 (TL)

2020 (TL)

2021 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

8821

10812

11796

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

3527

4323

4716

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

7057

8650

9438

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

587

719

784

 

AÇIKLAMALAR:

  • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.


ARTIRIM

  • 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.
  • 2020 yılı idari para cezası tutarları 2019 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 22,58) artırılmıştır.
  • 2021 yılı idari para cezası tutarları 2020 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 9,11) artırılmıştır.