313 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisinin 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin indirim konusu yapılabilecek aylık kira bedeli 2021 yılı için 6.000 TL olarak belirlenmiştir.