313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 43.000 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir.