Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken (konut) olarak kiraya verilen binalar için yıllık istisna tutarı 2021 yılı için 7.000 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir. (313 Seri no.lu GVK Tebliği)