29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:313 ile yeniden değerleme oranındaki artışa paralel olarak had ve tutarlardaki artışlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 25 TL olarak belirlenmiştir.

Firmaların ticket şeklinde çalışanlarına verirken esas alacağı günlük istisna tutarı 2021 için günlük 25 TL üzerinden hesaplanacaktır.