Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Tutar/Oran

Ücretlerde  (Avans olarak yapılan ödemeler dahil)

  Binde 7,59

Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri

Binde 9,48

Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 9,48

Kira Sözleşmeleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 9,48

Tahkimname ve Sulhnameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 9,48

Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

72,70 TL

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

 97,10 TL

Muhtasar Beyanname

48,00 TL

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

48,00 TL

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga vergisi beyannameleri hariç)

48,00 TL

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

35,70 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

35,70 TL

Birleştirilmiş Muhtasar Beyanname & Aylık Sigorta Prim Bildirgesi

56,90 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

97,10 TL

Bilanço

56,10 TL

Gelir Tablosu

26,90 TL

İşletme Hesabı Özeti  / Serbest Meslek Özeti

26,90 TL


·     2019 yılında uygulanacak, yukarıdaki miktar ve nispetler 31.12.2018 tarih ve 3.Mükerer 30642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 65 seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği’ nden alınmıştır.

·     (01.01.2019'dan itibaren her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 2.642.810,00 TL’yi  aşamaz.

·     Konutlar için düzenlenen kira sözleşmeleri Damga Vergisine tabi değildir

·     Şirket Kuruluşlarında Damga Vergisi 5035 S.K.'nun 48/6-b maddesiyle kaldırılmıştır.

·     Sermaye artırımlarında Damga Vergisi 4684 SK.'nun 22/C maddesiyle kaldırılmıştır.