GELİRİN TÜRÜ

İLGİLİ MADDE

BEYAN DURUMU

Kurumlardan elde edilen kar payları (Karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç)

Md. 75/1, 2, 3, Md.22, Md.86

Kar payının yarısı  düşüldükten sonra toplam 2018 Gelirleri 34.000,-TL nı  aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.

Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri

Md.75/7,Md.86/1-d

2018 için 1.800,- TL nı  aşarsa, tamamı beyan edilecektir.

193 sayılı G.V.Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

 

Md.75/5

İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit   edilmekte olup, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2018 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 23,73’tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,90'dır. Buna göre, 2018 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (% 23,73 / %16,90=) % 140,41 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2018 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden   büyük çıkmaktadır.

 

Bu kapsamda, 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 

 

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler   indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

 

193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

 

Adi komandit şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kar payı

Md.75/2

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller

Md.75/8

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar

Md.75/9

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri

Md.75/10

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım

Md.75/4

Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri

Md.75/7

Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları

Md.75/12

Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Repo gelirleri

Md.75/14

Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payı

Md.75/1

Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler

Md.75/15

Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Ücret Geliri

Md.86/1-a

Tek işverenden elde edilmesi koşuluyla hiçbir şekilde beyana tabi değil

Telif kazancı

Md.18

Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Serbest bölgelerde elde edilen kazanç

3218 sayılı Kanun Md.6

5810 Sayılı Kanunun 7.maddesi ile 3218 Sayılı Kanunun Geç.3.maddesindeki şartlara göre.

Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılanlar

Mük.Md. 80

Yİ-ÜFE oranında yükseltilmiş maliyet ile kıyaslanacak, kazancın 2018 için 12.000.TL'yi aşması durumunda beyan edilecek (12.000 TL istisna edilecek)