İlgili Dönem

Beyan Dönemi

Ödeme dönemi

Ocak, Şubat, Mart

14 Mayıs

17 Mayıs

Nisan,Mayıs,Haziran

14 Ağustos

17 Ağustos

Temmuz, Ağustos, Eylül

14 Kasım

17 Kasım

Ekim, Kasım, Aralık

14 Şubat

17 Şubat

GEÇICI VERGI NASIL HESAPLANACAKTIR?

Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançları üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda (% 15) geçici vergi öderler. Kurumlar vergisi mükellefleri ise % 20 oranında geçici vergi öderler.

GEÇICI VERGININ MÜKELLEFLERI :

ü  Ticari Kazanç Sahipleri

ü  Serbest Meslek Kazanç Sahipleri

ü  Kurumlar Vergisi Mükellefleri

GEÇICI VERGI KAPSAMINA GIRMEYEN KAZANÇLAR:

 

ü  Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlar,

ü  Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinden Elde Edilen Kazançlar, (GVK.Md.42)

ü  Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar. (Noter olmayan ilçelerde, yetkilendirilen mahkemeler noterlik görevi yaparlar.)

GEÇICI VERGIYE ESAS KAZANCIN TESPITI :

 

ü  Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümler geçerlidir.

ü   Dönemsellik esasına uyulması gerekir.

ü  Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümleri geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibarıyla uygulanır.

ü  Yabancı paralar ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacaklar Türkiye Cumhuriyeti   Merkez Bankasınca geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilan edilen döviz alış kurları ile değerlenir.

ü  Vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar değerleme günü kıymetine göre   değerlenebilir.

ü   Bir dönem reeskont yapılması ikinci dönem de yapılmasını gerektirmez. Ancak alacak   senetleri reeskont yapılmışsa borç senetleri de yapılmak zorundadır.

ü  Yıllık olarak seçilen maliyet tespit yönteminin geçici vergi uygulamasında da aynı olması   gerekir.

ü  Yıllık olarak hesaplanan amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmı dikkate alınır.   Yıllık olarak seçilen usul geçici vergi döneminde de geçerlidir.

ü   İndirim, istisna ve zararlar dikkate alınacaktır.

GEÇICI VERGININ EKSIK BEYAN EDILMESI

 

Geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi halinde tespit edilen bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Bu durumda tarh edilecek ek vergi için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır. Geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için % 10’luk yanılma payı uygulanmayacaktır.

% 10’luk yanılma payının, beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca, verilen geçici vergi beyannamesinde matrah beyan etmeyen mükellefler için de beyan edilmesi gereken vergi matrahının % 10’u kadar bir yanılma payı söz konusu olacaktır.

 

 ÖDENMEMIŞ GEÇICI VERGILER MAHSUP EDILEBILIR MI?

Ödenmemiş geçici vergiler mahsup edilemez.  İlgili beyan döneminde terkin edilecektir.