305 Seri nolu GVK GT

2019 Yılı Gelirleri için

14.800 TL

 302 Seri nolu GVK GT

2018 Yılı Gelirleri için

12.000 TL

 296 Seri nolu GVK GT

2017 Yılı Gelirleri için

11.000 TL

 290 Seri nolu GVK GT

2016 Yılı Gelirleri için

11.000 TL

287 Seri nolu GVK GT

2015 Yılı Gelirleri için

10.600 TL

285 Seri nolu GVK GT

2014 Yılı Gelirleri için

9.700 TL

284 Seri nolu GVK GT

2013 Yılı Gelirleri için

9.400 TL


1- İvazsız ( bedelsiz ) olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,

2- (GVK 70/1-5) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, marka, ticaret unvanı ve imtiyaz haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

3- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

4-Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

5- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,

6- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler (miras) hariç ) gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının  01.01.2018 tarihinden itibaren 12.000  TL’si gelir vergisinden istisna olup aşan kısmı vergiye tabidir.

Borsa İstanbul da  İşlem Görmeyen A.Ş Hisselerinin  Elden Çıkarılması ile Doğan Kazançlar; bu hisseler 2 Yıldan fazla tutulup elden çıkarılıyorsa kazanç hiçbir vergiye tabi değildir.

Bu hisse senetleri ile  2 yıldan önce satılması ve kazanç elde edilmesi halinde,  2018 yılı için  12.000 TL istisna uygulanacak, aşan kısım ise vergilendirilecektir.

GVK''nın mükerrer 80. maddesinin 4.fıkrasına göre,  Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan  kazançlar değer artışı kazancıdır.

Limited şirketlerde, hisse devri  için, şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç “değer artış kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. Kazancın hesaplanmasında,  hissenin iktisap (edinme) bedeline endeksleme yapılacak ve  istisna uygulanacaktır.

Değer artışı kazancının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılarak, değer artışına konu olan Menkul Kıymet veya Gayrimenkulün alış beldelinin yükseltilmesi sağlanır. (GVK Mük.Md.81)

                                                  Alış Bedeli x Satıştan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE

Arttırılmış Maliyet Bedeli = --------------------------------------------------------------

                                                        Alış Tarihinden Önceki Aya İlişkin  Yİ-ÜFE

ÖRNEK

G.Menkulün veya Menkül kıymetin  Alış Bedeli                                                                                                                    200.000.-TL 

G.Menkulün veya Menkül kıymetin Alış Tarihi :                                                                                                                  2014/Ağustos

G.Menkulün veya Menkül kıymetin  Satış Bedeli   :                     500.000.-TL

G.Menkulün veya Menkül kıymetin  Satış Tarihi  :                   2018/ Ekim

G.Menkulün veya Menkül kıymetin  Alış  tarihinden önceki ay Yİ- ÜFE Endeksi (2014/Temmuz) : 234.79

G.Menkulün veya Menkül kıymetin  Satış tarihinden önceki ay Yİ-ÜFE Endeksi  (2018/ Eylül )     : 439.78

200.000,-  X  439.78 :  234.79= 374.615,61 TL (G.Menkulün veya Menkül kıymetin artırılmış maliyet bedeli)

G.Menkulün veya Menkül kıymetin  Satış  Bedeli :                  500.000, 00 TL

G.Menkulün veya Menkül kıymetin Artırılmış Maliyet bedeli       374.615,61 TL

KAR                                                                                     125.384,39 TL

İSTİSNA (GVK Mük.80.Md)  (-)  (2018 için)                    12.000,00 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI                                          113.384,39 TL

ÖNEMLİ NOT:

GVK ‘nun Mükerrer 81.maddesinin son fıkrasına göre; mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK’çe belirlenen Yurt İçi  Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE )artış oranında artırılarak tespit edilir Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.

Yukarıdaki  örnekte artış oranı: (439.78:  234.79) =  % 18,73 dir.

Artış oranı % 10’nun üzerinde olduğundan yapılan hesaplama, madde hükmüne  uygundur.

Ancak artış oranının % 10’nun altında kalması halinde yukarıdaki gibi maliyet artış hesaplaması yapılamaz. Alış ve satış arasındaki fark kâr olarak belirlenir, ilgili yıl istisnası düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır.