KONUTLARDAN ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK Mİ?

İstisna haddi üzerinden hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. 

GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin 2018 için 4.400 TL nın  , 2019 için  5,400     TL nin üstünde üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar 2018 yılı gelirleri  için 120.000.-TL,  2019 yılı geliri için .148.000 TL   bu istisnadan faydalanamazlar. 

ÖRNEK UYGULAMA :

Bay (A)  2018 yılında tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş brüt 112.000 TL ücret geliri ve konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 10.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bu kişinin başka bir geliri yoktur. Götürü gideri seçmiştir.

Açıklama:

2018 yılında tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretinin, tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez.

Konut kira geliri 2018 yılı için belirlenen 4.400 TL'lik istisna tutarından fazla olduğundan, bu gelirin beyan edilmesi gerekmektedir.

2018 yılında elde edilen toplam (112.000 + 10.000) = 122 .000 TL'lik gelir, 2018 yılı için geçerli olan 120.000 TL'lik sınırı aştığından, konut kira gelirinin beyanında 4.400 TL'lik istisnadan yararlanılamayacaktır.

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 15 'ini götürü olarak indirebilirler.

 

Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

İŞYERLERİNDEN ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ BEYANI NASIL OLACAKTIR?

Kira geliri, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2018 yılı için 34.000 TL) aşmasına bağlıdır. Haddin aşılması halinde sadece aşan kısım değil, tamamı beyan edilir.

Beyan sınırı aşıldığı takdirde, beyana tabidir. Beyana tabi gelirin tespitinde, elde edilen gayri safi hâsılattan gerçek giderler ya da % 15 oranındaki götürü gider indirilir. Götürü giderden iki yıl geçmedikçe dönülemez. Kira hâsılatının elde edilmesi sırasında yapılan stopaj bu kira gelirlerinin beyanı halinde mahsup edilir. Mahsup edilemeyen kısım iade edilir.

GAYRİMENKUL KİRALARININ BANKADAN ÖDEME MECBURİYETİ

Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama)  zorunlu hale getirilmiştir.

Kiracıların, mal sahiplerine 01/Kasım/2008 tarihinden itibaren yapacakları kira ödemeleri için kiralanan mülkün konumu itibariyle;

A)  Konut Kira Ödemeleri:

1 Kasım 2008 Tarihinden itibaren İkametgâh (Konut) olarak kullanılan Gayrimenkuller için Kiracıların aylık 500 TL’nın ve üzerindeki kira ödemelerini Banka veya Postaneye yatırılacaktır. Bu zorunluluğa uymayanları kira bedeli üzerinden ayrı ayrı % 5 oranında Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilecek özel usulsüzlük cezasının alt limit uygulaması yapılacaktır.

Tapuda birden fazla  kişi adına kayıtlı konuttan aylık 500 TL ve üzerinde kira alınması halinde, Kişi başına düşen kira 500 TL’nin altında olsa bile, konutun kirası esas alınacağı için, Bankaya veya PTT ye  yatırılma zorunluluğu aranacaktır.

B)  İşyeri Kira Ödemeleri:

İşyeri sahiplerinin kiraya vermiş oldukları, İşyeri, Dükkân, Büro, Fabrika, Atölye vb yerlerin kira tutarları kaç TL olursa olsun (500.- TL’nin altında olsa da)  kiracılar ödemelerini Banka veya PTT vasıtası ile mal sahiplerine göndermek zorundadır.

268 sayıl Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; İşyeri kira ödemelerinde alt limit belirlenmemiştir. 1/ KASIM/ 2008 Tarihinden itibaren 100.- TL kira ödense de elden ve nakit yapılamayacaktır. Ödemeler Banka veya PTT vasıtası ile yapılacaktır.

C ) Diğer Düzenlemeler

Her bir konut için aylık tutarı 500.-TL' nin altındaki konut kira geliri ile Mahkeme ve İcra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmuyor. Söz konusu ödeme ve tahsilatlar, yukarıda belirtilen kurumlar (Mahkeme, İcra) tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilebilecektir.

Buna göre, söz konusu kurumlar aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Ayrıca bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda değerlendirilecektir.


Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355. maddesi uyarınca her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir.