İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ

İndir

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ

İndir

(Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

(Beyana Tabi Geliri Sadece Ücret - Gayrimenkul Sermaye İradı - Menkul Sermaye İradı - Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar İçin)

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ

İndir

(Beyana Tabi Geliri Sadece Ücret - Gayrimenkul Sermaye İradı - Menkul Sermaye İradı - Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar İçin)

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

(Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN EK FÖY

İndir

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERE AİT TİCARİ KARDAN MALİ KARA ULAŞMAK İÇİN YAPILAN HESAPLAMAYI GÖSTEREN BİLDİRİM

İndir

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

(G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin)

ZİRAİ KAZANÇLARA AİT BİLDİRİM

İndir

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

İndir

(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

İndir

(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

İndir

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

İndir

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM

İndir

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1

İndir

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) "Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı ödeyecek olan sorumlular tarafından yandaki bildirim doldurulacaktır. "

İndir

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA

İndir

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2

İndir

(Vergi Sorumluları İçin)

MUHTASAR BEYANNAME

İndir

(GVK' nın 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri, KVK'nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ile Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1

İndir

(I Sayılı Liste : Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A

İndir

(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Kara Taşıtları İçin )

ÖTV KANUNU EKİ (II) SAYILI LİSTEDEKİ KARA TAŞITLARI İÇİN İTHALATÇILAR VE İMALATÇILAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK BİLDİRİM FORMU

İndir

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A

İndir

(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Deniz Taşıtları İçin )

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A

İndir

(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Hava Taşıtları İçin )

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2B

İndir

(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 4

İndir

(IV Sayılı Liste : Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )

HARÇ BEYANNAMESİ (1 No.lu)

İndir

(Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )

HARÇ BEYANNAMESİ (4 No.lu)

İndir

(492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

(Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

(Sigorta Muameleleri Vergisi)

HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

(Banka Muameleleri Vergisi)

DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN VERGİSİZ YAKITIN DEVRİNE İLİŞKİN BEYANNAME

İndir

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3A

İndir

(III Sayılı Liste : Alkollü İçkiler İçin)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3B

İndir

(III Sayılı Liste : Tütün Mamülleri İçin)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3C

İndir

(III Sayılı Liste : Kolalı Gazoz İçin)

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

İndir

(Vergi Sorumluları İçin)

ÖZEL BEYANNAME

İndir

(Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin)

MÜNFERİT BEYANNAME

İndir

(Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık Beyanname Vermeye

Mecbur Olmayanlar İçin)

BİLİRKİŞİLERE, RESMİ ARABULUCULARA VE UZLAŞTIRMACILARA BU SIFATLARI DOLAYISIYLA ÖDENEN ÜCRETLER ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFATA İLİŞKİN BİLDİRİM

İndir

EKİM VE SAYIM TUTANAĞI

İndir

NOTERLERCE YAPILACAK MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERE AİT BEYANNAME (1512 SAYILI KANUNUN 119 UNCU MADDESİ UYARINCA)

İndir

MAL BİLDİRİMİ KAĞIDI

İndir

(Amme Borçluları İçin)

PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI BAŞVURU FORMU

İndir