CEZA MİKTAR

CEZA MİKTAR

 

(TL)

(TL)

 

 

 

İDARİ PARA CEZALARI

2018

2019

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

7.130 TL

  8.822 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

2.851 TL

  3.530 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

5.704 TL

  7.058 TL

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

    474 TL

     588 TL

AÇIKLAMALAR:

 

 

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. 2019 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%23.73) artırılmıştır.